Η ομολογία Πίστης της Νεοαποστολικής Εκκλησίας

Το  πρώτο άρθρο της ομολογίας πίστης:
Πιστεύω στον Θεό, τον Πατέρα, τον Παντοδύναμο, τον Δημιουργό του ουρανού και της γης.

Το δεύτερο άρθρο της ομολογίας Πίστης:
Πιστεύω στον Ιησού Χριστό,  τον μονογενή Υιό του Θεού, τον Κύριό μας,  που συνελήφθηκε από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία. Υπέφερε επί Ποντίου Πιλάτου, σταυρώθηκε, πέθανε και τάφηκε εισήλθε στην περιοχή των νεκρών αναστήθηκε μεταξύ των νεκρών  την τρίτη ημέρα και αναλήφθηκε στον ουρανό. Κάθεται στα δεξιά του Θεού,  του Πατέρα του Παντοδύναμου, από όπου θα επανέλθει.

Το τρίτο άρθρο της ομολογίας Πίστης:
Πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα,  σε μια αγία οικουμενική και αποστολική Εκκλησία,  στην κοινωνία των αγίων,  στην συγχώρηση των αμαρτιών,  στην ανάσταση των νεκρών και στην αιώνια ζωή.

Το τέταρτο άρθρο της ομολογίας Πίστης:
Πιστεύω ότι ο Κύριος Ιησούς κυβερνά την Εκκλησία του και για τον σκοπό αυτό,  απέστειλε   και    αποστέλλει   ακόμη,  μέχρι   την   επιστροφή  του,   τους Αποστόλους του με την αποστολή να διδάσκουν και στο όνομά του, να συγχωρούν τις αμαρτίες και να βαπτίζουν με νερό και Άγιο Πνεύμα.

Το πέμπτο άρθρο της ομολογίας Πίστης:
Πιστεύω ότι εκείνοι τους οποίους ο Θεός επέλεξε για να ασκήσουν ένα αξίωμα έχουν   επενδυθεί   σε  αυτό  μόνον  από   τους  Αποστόλους  και   ότι, από το Αποστολικό αξίωμα,  προέρχονται η εξουσία, η ευλογία και ο εξαγιασμός που είναι απαραίτητα για την άσκηση του αξιώματός τους.
Το έκτο άρθρο της ομολογίας Πίστης:
Πιστεύω ότι το Άγιο Βάπτισμα με νερό αποτελεί το πρώτο βήμα προς την ανανέωση του ανθρώπου μέσα στο Άγιο Πνεύμα και ότι,  με την πράξη αυτή, ο βαπτισμένος γίνεται αποδεκτός στην κοινότητα εκείνων οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και τον ομολογούν ως τον Κύριό τους.

Το έβδομο άρθρο της ομολογίας Πίστης:
Πιστεύω ότι η Αγία Κοινωνία καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό,  σε ανάμνηση της μοναδικής και πλήρως έγκυρης θυσίας του, των πικρών του πόνων και του θανάτου του.  Η άξια αποδοχή της Αγίας Κοινωνίας μας εγγυάται την κοινωνία ζωής με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας.  Η Αγία Κοινωνία τελείται με άζυμο ψωμί και κρασί τα οποία και τα δύο, πρέπει να είναι καθαγιασμένα και να διανέμονται από ένα αξίωμα της Εκκλησίας εντεταλμένο από τον Απόστολο.

Το όγδοο άρθρο της ομολογίας Πίστης:
Πιστεύω    ότι,    για    να    αποκτήσουν    την    θεία   υιοθεσία   και   να εκπληρώσουν την απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι  πρώτοι καρποί, οι βαπτισμένοι με νερό οφείλουν να λάβουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος  με την μεσολάβηση ενός Αποστόλου.

Το ένατο άρθρο της ομολογίας Πίστης:
Πιστεύω ότι ο Κύριος Ιησούς θα επανέλθει  επίσης, όπως ακριβώς αναλήφθηκε στον ουρανό και ότι θα πάρει κοντά του την απαρχή μεταξύ των νεκρών  και των ζωντανών, οι οποίοι θα έχουν ελπίσει στον ερχομό του και οι οποίοι θα είναι προετοιμασμένοι γι αυτόν· ότι μετά τους γάμους στον  ουρανό, θα  επιστρέψει  μαζί τους στην γη,  για να  εγκαθιδρύσει  την βασιλεία του της  ειρήνης και θα βασιλεύσουν μαζί του ως βασίλειο ιεράτευμα. Στο τέλος της βασιλείας της ειρήνης, θα προεδρεύσει στην Τελική Κρίση.  Τότε ο Θεός θα δημιουργήσει ένα καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη και θα κατοικήσει με τον λαό του.

Το δέκατο άρθρο της ομολογίας Πίστης:
Πιστεύω ότι οφείλω υπακοή στις κοσμικές εξουσίες,  στο μέτρο που αυτές δεν αντιτίθενται στους θείους νόμους.