U bevindt zich hier:  Over ons - Geestelijke zorg - Kerkdienst

Kerkdienst

Foto: C. Bruchhäuser

Voor Nieuw-Apostolische Christen heeft de kerkdienst een bijzondere betekenis. Als vast bestanddeel van het christelijk leven biedt de kerkdienst steeds weer een gelegenheid tot een innige gemeenschap met de drie-enige God: de hemelse Vader, zijn Zoon en de Heilige Geest.

Kerkdienstbezoekers vinden rust binnen het dagelijks leven, horen Gods woord en voelen zijn liefde, ontvangen de goddelijke vrede en genade evenals de verlossing van hun schuld en zonde.

De deelname aan kerkdiensten van de Nieuw-Apostolische Kerk is voor iedere belangstellende mogelijk. Wij nodigen u van harte uit, zich op korte termijn van de inhoud van onze kerkdiensten te overtuigen.

Liturgie

Patenen
Foto: uitgeverij Friedrich Bischoff (UF 1999/14, S.3)
De liturgie van de Nieuw-Apostolische kerkdienst wordt gekenmerkt door de elementen gebed, verkondiging van het woord, vergeving van de zonden, het vieren van het Heilig Avondmaal en de zegening. In bijzondere kerkdiensten worden sacramentale handelingen, zoals de "Heilige Waterdoop" of de "Heilige Verziegeling", begaan.

Verloop van de kerkdienst

De liturgie van een Nieuw-Apostolische kerkdienst omvat het volgende verloop:

 • De Gemeente zingt gemeenschappelijk een lied uit het Nieuw-Apostolische gezangboek.
 • De voorganger begint de dienst met de trinitarische woorden "In de Naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ". 
  Daarna spreekt de dienstleidende ambtsdrager het aanvangsgebed, dat aanbidding, dank, en de verzochte hulp en toeweiding bevat.
 • Daarop volgt de lezing van het voor deze dienst uitgezochte bijbelwoord.
 • Afhankelijk van de mogelijkheden volgt nu een muziekbijdrage, meestal van een vierstemmig koor.
 • De preek van de voorganger wordt als vrije toespraak gehouden, geïnspireerd door de Heilige Geest.
 • eventueel volgen nu nogmaals muziek en een verdere preek door een andere voorganger.
 • Op het Heilige Avondmaal en de vergeving van de zonden bereidt de gemeente zich door een bij het thema passende woord- en muziekbijdrage voor.
 • Gemeenschappelijk spreekt de gemeente nu het Onzevader volgens Mattheus 6, 9 - 13.
 • De dienstleider verkondigt nu de blijde boodschap en de vergeving van de zonden.
 • In het volgende gebed wordt de lof voor God uitgesproken voor de opoffering van zijn zoon.
 • In de naam van de drie-enige God worden nu de hosties uitgereikt.
 • Met de woorden "Lijf en bloed van Jezus Christus voor u gegeven " neemt de dienstleider nu een hostie
 • daarna ontvangen verdere ambtsdragers een hostie. 
 • Dan worden de gemeenteleden uitgenodigd voor het Heilige Avondmaal. Begeleid door gezang van de gemeente worden de hosies aan de gelovigen uitgereikt.
 • Na de viering van het Heilige Avondmaal wordt de kerkdienst met een dankgebed en de slotzegen met de woorden uit 2 Corithiërs 13 "De Genade van onze Heer Jezus Christus en de Liefde van God en de Gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen!" van de voorganger afgesloten.
 • De Gemeente antwoordt het liturgische gezang van een drievoudig "Amen".
Verdere liturgische elementen worden bij behoefte in de kerdienst ingebonden:
 • De Heilige Waterdoop
 • De Heilige Verzegeling (verbinding met de Heilige Geest)
 • De zegen bij huwelijk en huwelijksjubilea
 • De zegen bij confirmatie
 • Ordinatie en afscheid van ambtsdragers

Het "Onze Vader"

Het "Onze Vader" is het einige gebed in de Nieuw-Apostolische Kerk, dat in een vastgelegde tekst wordt gesproken. De Heilige Schrift overlevert 2 versies (Lukas 11, 2; Mattheus 6, 9 - 13). Wij bidden het in de overlevering van Mattheus:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.]
Amen.


Het "Onze Vader" bidt de gemeente tijdens de kerkdienst vóór de vergeving van de zonden en de viering van het Heilig Avondmaal.