U bevindt zich hier:  Over ons - Geloof - Sacramenten

De sacramenten van de Nieuw-Apostolische Kerk

Sacramenten zijn heilige handelingen. In de Heilige Schrift wordt daarover onder andere gezegd: "Want er zijn er drie, die dat betuigen: de Geest en het water en het bloed; en die drie stemmen overeen." (1. Johannes 5, 7 en 8)
De Nieuw-Apostolische Kerk kent de drie sacramenten: de Heilige Waterdoop, het Heilige Avondmaal en de Heilige Verzegeling. De sacramenten kan ieder mens ontvangen, onafhankelijk van leeftijd, herkomst of geslacht.

De Heilige Waterdoop

Heilige Wassertaufe
Foto: Verlag Friedrich Bischoff

Het sacrament van de Heilige Waterdoop is de eerste en basale genadeverlening van de drie-enige God aan de mensen. In de Heilige Waterdoop worden de erfzonden afgewassen. In zoverre heeft de dopeling aandeel aan de verdiensten van Jezus Christus en wordt in een eerste hechte verbinding tot God geleid. Hij wordt een Christen en zodoende opgenomen in de gemeenschap van hen, die aan Christus geloven en zich tot hem bekennen

Ook kinderen kunnen het sacrament van de Heilige doop ontvangen. Als kinderen worden gedoopt, bekennen de ouders hun geloof aan het evangelie. Deze praktijk berust op het inzicht, dat kinderen van Gods zegeningen niet mogen worden uitgesloten omdat ook zij de genade van God nodig hebben.

De in andere christelijke kerken uitgevoerde doop wordt erkend, als hij in de juiste vorm plaatsvond in de naam van de drie-enige God en als er met water gedoopt is.

Het Heilige Avondmaal

Abendmahlskelche
Het Heilige Avondmaal is een viering van vreugde en dank. Het herinnert aan de offerdood van de Zoon Gods, die zich, hoewel onschuldig, voor de zonden van de mensheid liet kruisigen. Het Heilige Avondmaal geeft de ziel de zekerheid, in de levensgemeenschap met de verlosser Jezus Christus te blijven. Het "vlees en bloed" van Jezus worden als brood en wijn in de vorm van een hostie verdeeld.
Door de hostie en de wijn gelovig tot zich te nemen, neemt de mens het wezen van Jezus Christus in zich op en ontvangt daardoor nieuwe kracht om alles te overwinnen, wat  voor de eeuwige zaligheid van zijn ziel hinderlijk mocht kunnen zijn.

De Heilige Verzegeling

De Heilige Verzegeling

Het sacrament van de Heilige Verzegeling is de transactie van de Heilige Geest. In deze handeling wordt de gelovige met de Heilige Geest als Gods kracht vervuld. Dit geschiedt door gebed en handoplegging door apostel. Voorwaarde voor de ontvangst van de Heilige Verzegeling is dat de betroffene met water gedoopt is. Beide sacramenten, de Heilige Waterdoop en de Heilige Verzegeling, vormen de hergeboorte uit water en geest. De herborene is deel van het Lichaam van Jezus Christus en erfgenaam van de toekomstige heerlijkheid.


Het sacrament kan door kinderen en volwassenen worden ontvangen.